INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR “) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Vážený pretekár a zákonný zástupca pretekára, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o právach a podmienkach spracúvania osobných údajov, ku ktorým dochádza v súvislosti s registráciou a účasťou na našich pretekoch. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR a Zákonom.
IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE organizátora preteku: MSO SRZ Martin , Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Registrácia na preteky, marketing, vyhodnotenie a spracovanie výsledkov a s tým súvisiace organizačné zabezpečenie.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Článok 6 ods.1 písm. b) GDPR (§ 13 ods.1 písm. b) Zákona) - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na registráciu pretekárov, pomocníkov a realizáciu pretekov v súlade s pravidlami súťaže, ako aj na marketing pretekov realizovaný na internetovej stránke www.fccdanova.sk a sociálnych sieťach, kde dotknutými osobami sú pretekári a pomocníci.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcej kategórii príjemcov:
Verejnosti, ktorá má možnosť oboznámiť sa s výsledkami pretekov, štartovnou listinou pretekov a fotografiami z pretekov.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Počas trvania daných pretekov a ešte 5 rokov po skončení pretekov, prípadne dlhšie v závislosti od povahy osobných údajov.

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
V súlade s čl. 13 – 21 GDPR , resp. §§19 - 27 Zákona máte ako dotknutá osoba:
- právo požadovať o prístup k Vašim osobným údajom a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR);
- právo na opravu Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR);
- právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok uvedenej v čl.17 GDPR;
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady uvedené čl.18 GDPR;
- právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl.20 GDPR;
- právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady uvedené podľa čl.21 GDPR;
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk.,

POSKYTNUTIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
je požiadavka, ktorá je nevyhnutne potrebná na registráciu pretekára a samotnú realizáciu pretekov, ako aj na marketing pretekov. Následkom neposkytnutia Vašich osobných údajov bude, že nebude možné Vás registrovať a nebudete sa môcť zúčastniť pretekov. V prípade, ak nesúhlasíte so zverejnením svojich fotografií žiadame Vás o Vyhlásenie, v ktorom vyjadríte svoj nesúhlas. Uvedené vyhlásenie je vhodné doručiť organizátorovi pretekov min. 24 hod pred začatím pretekov.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA
sa pri spracúvaní osobných údajov nerealizuje.